Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych przez AG Recykling Sp. z o.o.

Administrator Danych Osobowych – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (art. 4 pkt 7 RODO).

Dane Osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (osobie, której dane dotyczą) (art. 4 pkt 1 RODO).

Inspektor Danych Osobowych – osoba, która odpowiada za przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w Spółce (art. 37-39 RODO).

Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2 RODO).

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).

Użytkownik – osoba powierzająca Administratorowi swoje Dane Osobowe, m.in. klient.

Administrator Danych Osobowych. Inspektor ochrony danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest AG Recykling spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą we Wroniawach, ul. Wolsztyńska 5, 64-200 Wroniawy, KRS: 0000484080 (dalej: „Spółka” lub „Administrator”).

Bezpieczeństwo

Rozpoznając wagę ochrony danych osobowych oraz dbając o wypełnienie obowiązków będących podstawą wdrożenia RODO w europejskim porządku prawnym, Administrator wprowadził szereg rozwiązań organizacyjnych i technicznych, pozwalających na zapewnienie integralności, adekwatności i poufności danych. Działalność Spółki nastawiona jest na rzetelne, przejrzyste i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych. Spełnienie takich potrzeb gwarantuje bezpieczne funkcjonowanie przedsiębiorstwa, co przekłada się na prawidłowe zaspokojenie potrzeb kontrahentów i pracowników Spółki. Przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się tylko i wyłącznie w oparciu o rygorystycznie przestrzegane reguły, które są zbieżne zarówno w stosunku do informacji pochodzących z wewnątrz, jak i z zewnątrz organizacji, znajdując źródło w ustanowionej przez Administratora Polityce Ochrony Danych Osobowych. Wdrożone procedury umożliwiają dostęp do Danych Osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. W razie korzystania z usług podmiotów zewnętrznych Administrator wymaga zastosowania również przez te podmioty odpowiednich środków bezpieczeństwa, gwarantujących właściwy poziom ochrony przed przypadkowym zniekształceniem, zniszczeniem lub utratą Danych Osobowych, przy zachowaniu zasady minimalizacji zakresu przekazywanych do przetwarzania informacji, ograniczania celu oraz okresu ich przechowania.

Administrator dąży do stałego udoskonalania ustanowionych dotychczas procedur poprzez bieżącą analizę i monitoring zdarzeń potencjalnie zagrażających bezpieczeństwu przetwarzanych danych, wdrażając w razie potrzeby dodatkowe narzędzia podnoszące poziom ich ochrony.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu i w zakresie niezbędnym do prowadzenia współpracy biznesowej, wzajemnej komunikacji, w tym marketingu usług świadczonych przez Spółkę. Dane Osobowe przetwarzane są również w celu realizacji przez Spółkę obowiązków przewidzianych prawem, jak też celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów wypełnianych przez Administratora. Podstawą przetwarzania Danych Osobowych może stać się indywidualna zgoda klienta, wyrażona poprzez podjęcie kontaktu z przedstawicielem Spółki, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej lub poprzez podpisanie umowy bądź złożenie, względnie przyjęcie stosownej oferty. Dane Osobowe mogą zostać przekazane przez osoby fizyczne również w wyniku kontaktu telefonicznego lub mailowego dla załatwienia konkretnej sprawy, w którym to przypadku podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na konieczności obsługi zgłoszonej sprawy. Innym źródłem pozyskania Danych Osobowych może być przekazanie wizytówek, wymiana informacji podczas eventów branżowych lub spotkań biznesowych, oparta również o uzasadniony interes Administratora, gdzie celem jest tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ponadto, Administrator przetwarza Dane Osobowe dla archiwizacji prowadzonych transakcji i spraw, mając na uwadze w szczególności możliwość dochodzenia zaległych płatności lub podnoszenia innych roszczeń, w tym obronę swych praw w przypadku prowadzonych przeciwko Administratorowi procesów sądowych, administracyjnych lub podobnych postępowań.

Rodzaj przetwarzanych danych

Administrator będzie przetwarzał następujące Dane Osobowe:

a) imię i nazwisko
b) stanowisko służbowe
c) sprawowana funkcja w organizacji
d) telefon kontaktowy
e) adres e-mail.

Okres przetwarzania danych osobowych

Udostępnione Spółce Dane Osobowe są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wynikających z zawartych umów, złożonych zamówień i przyjętych ofert. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, Dane Osobowe są przetwarzane do momentu jej wycofania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec określonego sposobu przetwarzania danych. Administrator zastrzega sobie możliwość dalszego przechowywania Danych Osobowych tylko w zakresie, na okres i na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego zobowiązują Administratora do takiego zachowania.

   

Dostęp do danych oraz uprawnienia Użytkownika

 W związku z powierzeniem Administratorowi Danych Osobowych, każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:


  1. prawo żądania dostępu do treści własnych Danych Osobowych – w każdej chwili Użytkownik ma prawo uzyskać informację o kategoriach przechowywanych Danych Osobowych, a także prawo do uzyskania informacji o celach, źródłach oraz okresie ich przechowywania
  2. prawo do żądania sprostowania Danych Osobowych – każdy Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia niepoprawnych, a także uzupełnienia niekompletnych Danych Osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia Danych Osobowych – każdy Użytkownik może zażądać usunięcia Danych Osobowych, w sytuacji gdy nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych – każdy Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania własnych Danych Osobowych jeżeli kwestionuje ich prawidłowość; ograniczenie następuje na okres umożliwiający zweryfikowanie poprawności danych
  5. prawo do przenoszenia Danych Osobowych – każdy Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii swoich Danych Osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie
  6. prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych
  7. prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie Danych osobowych
  8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako organu
    nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Dostęp do Danych Osobowych oraz ich udostępnianie

Administrator nie udostępnia Danych Osobowych podmiotom niepowiązanym, osobom niepowołanym ani osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Administratora na podstawie odrębnych umów, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe.

Administrator przekazuje Dane Osobowe podmiotom, o których mowa powyżej wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do świadczenia przez te strony usług dla Administratora oraz gdy będą one spełniały standardy dotyczące przetwarzania Danych Osobowych i bezpieczeństwa.

Administrator zastrzega sobie również prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, jeżeli jest to niezbędne i wynika z przepisów obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

Dane Osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Zgoda na przetwarzanie danych i uaktualnienia

Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystywanie swoich danych według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może zgłosić sprzeciw pocztą elektroniczną na adres: rodo@ag-recykling.pl lub pocztą tradycyjną (przesyłka poleconą) na adres Administratora.